VALGÅR og politisk "vårrengjøring"

Om hvordan vedtakene ble skapt, se nedenfor.

 

(07.05.15) I valgåret har Vestby kommunestyre lagt breisida til for omsider å få konkludert om trafikk- og parkeringsregimet i Son. 20. april 2015 ble følgende vedtatt: "Gjennomkjøring forbudt gjennom Son sentrum videreføres ikke. Trafikkavvikling i Alicenborgveien og Bergstien blir uendret." Og videre, ordrett:

Parkeringsplassen på Wittustoppen innlemmes i parkeringsordningen slik at de p-plassene der det ikke foreligger avtaler om langtidsparkering kan benyttes til korttidsparkering. Disse innlemmes i parkeringsordningen med parkering med inntil 4 timer gratis parkering mellom kl 08 og 17, samt gratis mellom kl 17 og 08.

Torget i Son innlemmes i parkeringsordning der drosjer og mc-sykler har tillatelse til å parkere gratis og uten tidsbegrensning på henviste plasser.

Parkeringsplassen ved Sonsstranda fortsetter med nåværende parkeringsordning.

Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å inngå avtale med grunneiere til Ørajordet med formål å oppnå rett til langtidsparkering og snuplass for buss innenfor en ramme på to millioner kroner. Administrasjonen bes om å gjennomføre prosjektet hurtigst mulig, om nødvendig ved bruk av hasteparagrafen i lov om offentlige anskaffelser. Finansiering innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1.


Det settes av et skravert areal foran havnekontoret med 1-1,5 meters bredde, slik at publikum får fri adgang dit.

Når det blir lagt til rette for ny snuplass for buss på Øra-jordet må det også bli etablert nye busstopp i Kolåsveien slik at bussen ikke lenger kjører gjennom Havnegata.
 

 

Og slik ble vedtakene skapt

(07.05.15) Til kommunestyrets behandling av "Son-regimet" hadde rådmannen lagt fram en liste med sju kulepunkter. Fem av disse, 1-5, ble vedtatt enstemmig. Å lage parkeringsplass og snuplass for buss på Ørajordet, på dyrkbar jord, var et nytt kulepunkt 6. Et benkeforslag som Aps Tom A. Ludvigsen satte fram på vegne av Ap, Frp og H.

 

Forslaget ble vedtatt mot bare én stemme, fra KrFs Else Marie Aasen.

 

Fra dette fellesforslaget stammer også punktet om å skape "fri adgang" til havnekontoret.

 

Å sørge for "nye busstopp" i Kolåsveien, siden bussene ikke lenger skal kjøre gjennom Havnegata, var også et benkeforslag som ble vedtatt enstemmig. Men dette kom fra SVs Kjell Meek.

 

Her er situasjonen i dag, vet de som bruker bussen, at Kolåsveien har busstopp utenfor Son Apotek. Men ikke for påstigning.

 

Vedtaket sier ikke konkret at nåværende "endeholdeplass" sør for "Kiwi-blokka" skal nedlegges. Men det ligger i kortene siden bussene ikke skal kjøre Havnegata.

 

I verste fall blir all påstigning i Son igjen flyttet, nå så langt unna sentrum som mulig.

 

Det hele startet med at bussholdeplassen på torget ble nedlagt og flyttet til utenfor banken. Så ble all busstrafikk gjennom sentrum/Storgata stanset slik at dagens kjøremønster måtte opprettes.

 

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland